Manuellterapi

Manuellterapeuter er eksperter på muskel- og skjelettsystemet. Forskning og klinisk erfaring viser at manuellterapi er spesielt effektivt ved behandling av f.eks.:

Undersøkelse
Manuellterapeuten gjennomfører en grundig undersøkelse for å kunne stille en diagnose. Vanligvis tar en undersøkelse mellom 30-60 minutter. Manuellterapeuten gir deg informasjon om tilstanden. Hvis det er nødvendig henviser manuellterapeuten til spesialist eller røntgen/MR.

Behandling
Manuellterapeuter utformer et individuelt og konkret behandlingsopplegg med manuelle behandlingsmetoder (manipulasjon, mobilisering, traksjon, avspenning osv.), råd og informasjon, samt målrettet opptrening som tar sikte på å trene opp pasientenes reduserte funksjonsevne. Manuellterapeuter behandler også pasienter som trenger rehabilitering etter skade, for eksempel idrettsskader og operasjoner. Manuellterapeuter følger nasjonale og internasjonale retningslinjer i undersøkelse og behandling.

Psykomotorisk fysioterapi

Psykomotorisk fysioterapi bygger på forståelsen om at kroppen er et integrert fysisk, psykisk og sosialt fenomen. Kroppen forstås som et senter for erfaring, kunnskap og hukommelse, og følelser kan uttrykkes, reguleres og hemmes kroppslig. Både fysiske emosjonellebelastninger, tidligere sykdommer og vanskelige livssituasjoner kan derfor gi kroppslige utslag

Det gjøres en grundig helhetlig kroppsundersøkelse som innebærer en vurdering av kroppsholdning, pustemønster, bevegelighet og avspenningsevne, samt muskulære forhold. De kroppslige funnene vurderes i sammenheng med sykehistorie og livssituasjon, slik at pasient og terapeut sammen kan bestemme mål for behandlingen.

Behandlingen består av ulike massasjegrep som kan fremme endring i pustemåte og gi avspenning av muskulatur, samt bevegelser og øvelser. Gjennom samtale reflekteres det over sammenhenger mellom pasientens livssituasjon, kroppslige vanemønstre og plager. På denne måten kan pasienten få ny erfaring og kunnskap om sammenhenger mellom levd liv, hvordan det uttrykkes kroppslige og aktuelle symptomer.